Sekretesspolicy

 1. Denna policy
 2. Insamling av personuppgifter
 3. Creation of Personal Data
 4. Kategorier av personuppgifter som vi kan behandla
 5. Laglig grund för behandling av personuppgifter
 6. Känsliga personuppgifter
 7. I vilka syften vi kan behandla dina personuppgifter
 8. Utlämnande av personuppgifter till tredje parter
 9. Överföring av personuppgifter mellan länder
 10. Datasäkerhet
 11. Uppgifters riktighet
 12. Uppgiftsminimering
 13. Bevarande av uppgifter
 14. Dina lagliga rättigheter
 15. Cookie-filer och liknande tekniker (Policy om cookie-filer)
 16. Användarvillkor
 17. Direktmarknadsföring
 18. Direktmarknadsföring
 19. Förklaringar

(A) Denna policy

Sammanfattning av denna policy
Denna policy beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter. Denna policy kan kompletteras eller ändras från tid till annan. Kontrollera därför regelbundet eventuella uppdateringar.

Denna policy är utgiven av j2 Global Ireland Limited och j2 Cloud Services, LLC för egen räkning och på uppdrag av sina dotterbolag och samarbetsföretag (inklusive varje registrerat bolag verksamt under varumärket efax) (gemensamt ”Företaget”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) och vänder sig till personer som vi samarbetar med utanför vår organisation så som kunder, besökare på våra webbplatser, användare av våra appar och andra användare av våra tjänster (gemensamt ”du”). Förklaring av begrepp som används i denna policy finns i avsnitt (S) nedan.

För denna policys syften är företaget personuppgiftsansvarig. Denna policy omfattar informationsrutiner gällande företagets webbsidor för varumärket efax och tjänsterna efax ("tjänster") som erbjuds idag eller i framtiden. Contact details are provided in Section (R) below.

Denna policy kan utökas eller förändras från tid till annan med hänsyn till förändring av våra rutiner för behandling av personuppgifter eller av gällande lag. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna policy och regelbundet kontrollera eventuella ändringar på denna sida som vi kan införa i enlighet med villkoren i denna policy.

<< Back to top

(B) Insamling av personuppgifter

Sammanfattning - insamling av personuppgifter
Vi kan insamla eller inhämta personuppgifter om dig: direkt från dig (exempelvis när du kontaktar oss), under förloppet av vår relation till dig (exempelvis när du gör ett köp), när du offentliggör dina personuppgifter (exempelvis om du gör ett offentligt inlägg om oss på sociala medier), när du laddar ner, installerar eller använder någon av våra appar, när du besöker våra webbplatser, appar eller tjänster, eller när du interagerar med någon tredje parts innehåll eller reklam på en webbplats eller i en app. Vi kan också motta personuppgifter om dig från tredje parter (exempelvis lagverkställande myndigheter).

Collection of Personal Data: We may collect Personal Data about you from the following sources:

 • Uppgifter som du lämnar: Vi kan inhämta dina personuppgifter som du lämnar till oss (exempelvis när du kontaktar oss via e-post, telefon eller på annat sätt eller när du lämnar ditt visitkort till oss).
 • Uppgifter i vår relation: Vi kan insamla eller inhämta dina personuppgifter som ett led i vår pågående relation med dig (exempelvis när du köper en tjänst av oss).
 • Uppgifter som du offentliggör: Vi kan insamla eller inhämta dina personuppgifter som du uppenbarligen väljer att offentliggöra, inklusive via sociala media (exempelvis uppgifter från din profil i sociala media (s) om du gör ett offentligt inlägg om oss).
 • Uppgifter om appar: Vi kan insamla eller inhämta dina personuppgifter när du laddar ner eller använder någon av våra appar.
 • Uppgifter om webbplatser: Vi kan insamla eller inhämta dina personuppgifter när du besöker någon av våra webbplatser eller använder funktioner eller resurser som tillgängliggörs på en webbplats.
 • Registreringsuppgifter: Vi kan insamla eller inhämta dina personuppgifter när du använder eller registrerar dig på någon av våra webbplatser, appar eller tjänster.
 • Innehåll och reklaminformation: Om du interagerar med innehåll eller annonser från tredje part i en app eller på en webbplats kan vi motta personuppgifter om dig från den tredje parten i fråga.
 • Tredje parts information: Vi kan insamla eller inhämta dina personuppgifter från tredje parter som tillhandahåller dem för oss (exempelvis kreditupplysningsföretag, lagverkställande myndigheter osv.).
<< Back to top

(C) Skapande av personuppgifter

Vi kan också skapa personuppgifter om dig, så som registreringar av din interaktion med oss och uppgifter om din köphistorik för interna administrationssyften och analys.

(D) Kategorier av personuppgifter som vi kan behandla

Sammanfattning - Kategorier av personuppgifter som vi kan behandla
Vi kan behandla: dina personuppgifter (t.ex. namn), demografiska uppgifter (t.ex. ålder), dina kontaktuppgifter (t.ex. adress), registrering av dina medgivanden, inköpsinformation, betalningsuppgifter (t.ex. faktureringsadress), uppgifter om våra webbplatser och appar (t.ex. vilken typ av enhet du använder), uppgifter om din arbetsgivare (om relevant), uppgifter om din interaktion med vårt innehåll eller annonser, och alla åsikter eller uppfattningar som du delger oss.

Vi kan behandla följande kategorier av personuppgifter om dig:

 • Registreringsuppgifter: för att ditt konto ska kunna skapas insamlas ditt förnamn, efternamn och foto (om det krävs för syftet att uppfylla telekommunikationsbestämmelser i vissa länder). 
 • Demografiska uppgifter: kön, födelsedatum, nationalitet, hälsningsfras, arbetstitel/bransch och språkpreferenser.
 • Kontaktuppgifter: postadress, telefonnummer, e-postadress och uppgifter om dina publika profiler på sociala media.
 • Medgivanderegistreringar: uppgifter om medgivanden du kan ha givit tillsammans med datum och tid, betydelse av medgivande och all relaterad information (t.ex. föremålet för medgivande).
 • Inköpsinformation: uppgifter om inköp och priser.
 • Betalningsuppgifter: fakturadokument, betalningsdokument, faktureringsadress, betalningsmetod, bankkonto eller kreditkortnummer, kortinnehavares eller kontohavares namn, kort- eller kontosäkerhetsuppgifter, giltighetstider för kort, BACS-uppgifter, SWIFT-uppgifter, IBAN-uppgifter, mottagarkonto, betalningsdatum och checkdokument.
 • Data gällande våra webbplatser och appar: typ av enhet, operativsystem, webbläsare, webbläsarinställningar, IP-adress, språkinställningar, datum och tid för besök på en webbplats, appanvändningsstatistik, appinställningar, datum och tid för anslutning till en app, platsinformation och annan teknisk kommunikationsinformation (varav en del kan utgöras av personuppgifter), användarnamn, lösenord, inloggningssäkerhetsuppgifter, användardata, sammanställd statistisk information.
 • Uppgifter om arbetsgivare: kontaktuppgifter till din arbetsgivare (namn, adress, telefonnummer och e-postadress) i den utsträckning det är relevant när du som anställd interagerar med oss.
 • Innehålls- och annonsuppgifter: uppgifter om din interaktion med vår reklam och innehåll på webbplatser, uppgifter om reklam och innehåll som visas på sidor eller appskärmar som visas för dig, och alla dina tidigare interaktioner med sådant innehåll eller reklam (inklusive hovring med musen, musklick, alla ifyllda formulär inklusive ofullständigt ifyllda formulär som inte lämnats in och alla pekskärmsinteraktioner).
 • Åsikter och uppfattningar: alla åsikter och uppfattningar som du väljer att skicka till oss eller anslå publikt om oss på sociala media.
<< Back to top

(E) Laglig grund för behandling av personuppgifter

Sammanfattning - Laglig grund för behandling av personuppgifter
Vi kan behandla dina personuppgifter när: du har givit ditt uttryckliga medgivande på förhand, behandling är nödvändig enligt gällande lag, behandling är nödvändig för att skydda någon persons vitala intressen eller vi har ett giltigt rättmätigt intresse i behandlingen.

Vid behandling av dina personuppgifter i anslutning till de syften som framgår av denna policy kan vi förlita oss på en eller flera av följande lagliga grunder, beroende på omständigheter:

 • Medgivande: Vi kan behandla dina personuppgifter när vi har inhämtat ditt föregående uttryckliga medgivande till behandlingen (denna lagliga grund används endast gällande behandling som är helt frivillig, inte för behandling som är nödvändig eller obligatorisk på något sätt).
 • Avtalsmässig nödvändighet: Vi kan behandla dina personuppgifter när behandling är nödvändig i anslutning till något avtal som du kan ingå med oss.
 • Uppfyllande av gällande lag: Vi kan behandla dina personuppgifter om det krävs enligt gällande lag, inklusive enligt vad som krävs för att uppfylla krav på kontroll av adress och identitet enligt gällande telekommunikationsbestämmelser.
 • Legitima intressen: Vi kan behandla dina personuppgifter när vi har ett legitimt intresse i utförandet av behandlingen för syftet att hantera, bedriva eller främja vår verksamhet, och det legitima intresset inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter.
<< Back to top

(F) Känsliga personuppgifter

Sammanfattning - Känsliga personuppgifter
Vi strävar inte efter att samla in eller behandla dina känsliga personuppgifter. När vi måste behandla dina känsliga personuppgifter för ett legitimt syfte sker det i enlighet med gällande lag.

Vi strävar inte efter att samla in eller på annat sätt behandla dina känsliga personuppgifter i vårt normala bedrivande av vår verksamhet. När det av något skäl blir nödvändigt att behandla dina känsliga personuppgifter grundar vi det på följande rättsliga grunder:

 • Uppfyllande av gällande lag: Vi kan behandla dina känsliga personuppgifter när behandlingen krävs eller tillåts enligt gällande lag (t.ex. för att uppfylla våra rapporteringsskyldigheter om mångfald).
 • Upptäckt och förhindrande av brott: Vi kan behandla dina känsliga personuppgifter när behandlingen är nödvändig för att upptäcka eller förhindra brott (inklusive förhindrande av bedrägeri).
 • Etablering, verkställande och försvar av lagliga rättigheter: Vi kan behandla dina känsliga personuppgifter när behandlingen är nödvändig för etablering, verkställande eller försvar av lagliga rättigheter, eller
 • Medgivande: Vi kan behandla dina känsliga personuppgifter när vi enligt gällande lag har inhämtat ditt föregående uttryckliga medgivande före behandling av känsliga personuppgifter (denna lagliga grund används endast i samband med behandling som är helt frivillig, inte för behandling som är nödvändig eller obligatorisk på något sätt).
<< Back to top

(G) I vilka syften vi kan behandla dina personuppgifter

Sammanfattning - I vilka syften vi kan behandla dina personuppgifter
Vi kan behandla dina personuppgifter för följande syften: tillhandahålla tjänster till dig, driva våra webbplatser och appar, kommunicera med dig, hantera våra IT-system, hälsa och säkerhet, ekonomisk hantering, utföra undersökningar, säkerställa våra systems och lokalers säkerhet, utföra utredningar om nödvändigt, uppfylla gällande lag och förbättra våra webbplatser, appar och tjänster.

Syftena för att vi kan behandla personuppgifter enligt gällande lag innefattar:

 • Leverans av tjänster till dig: tillhandahållande av våra webbplatser, appar och tjänster till dig, kommunicera med dig i anslutning till dessa tjänster, tillhandahållande av kampanjartiklar på din begäran eller i anslutning till nämnda eller liknande tjänster.
 • Våra webbplatser och appar: drift och hantering av våra webbplatser och appar, tillhandahålla innehåll till dig, visa annonser och annan information för dig, kommunicera och interagera med dig via våra webbplatser eller appar, identifiera problem med våra webbplatser och appar och planera förbättringar eller skapa nya webbplatser och appar samt meddela dig om förändringar av webbplatser, appar eller tjänster.
 • Kommunikation: sända nyheter och annan information som du kan vara intresserad av till dig via alla kanaler (inklusive via e-post, telefon, sms, sociala media, post eller personligen), under förutsättning att sådana utskick levereras till dig i enlighet med gällande lag, underhålla och uppdatera din avtalsinformation om lämpligt samt inhämtande av ditt föregående uttryckliga medgivande om nödvändigt.
 • Kommunikation och IT-drift: hantera våra kommunikationssystem, drift av IT-säkerhetssystem samt IT-säkerhetsrevisioner.
 • Hälsa och säkerhet: hälso- och säkerhetsutvärderingar och dokumentation samt uppfylla relaterade lagliga skyldigheter.
 • Ekonomisk hantering: försäljning, ekonomi, företagsrevision samt leverantörsstyrning.
 • Undersökningar: ta kontakt med dig för syftet att inhämta dina åsikter om våra tjänster.
 • Säkerhet: fysisk säkerhet för våra lokaler (inklusive att dokumentera besök i våra lokaler, och inspelningar med övervakningskameror), och elektronisk säkerhet (inklusive inloggningsregistrering och in- och utpasseringsuppgifter).
 • Utredningar: upptäcka, utreda och förhindra brott mot policyn och brottsliga handlingar i enlighet med gällande lag.
 • Rättsprocesser: etablerande, verkställande och försvar av lagliga rättigheter.
 • Laglig efterlevnad: efterlevnad av våra lagliga och regulatoriska skyldigheter enligt tillämplig lag.
 • Förbättra våra webbplatser, appar och tjänster: identifiera problem med våra webbplatser, appar och tjänster, planera förbättringar av våra webbplatser, appar och tjänster samt skapa nya webbplatser, appar och tjänster.
<< Back to top

(H) Utlämnande av personuppgifter till tredje parter

Sammanfattning - Utlämnande av personuppgifter till tredje parter
Vi kan utlämna dina personuppgifter till: lagverkställande och regulatoriska myndigheter, våra externa rådgivare, våra behandlare, varje part då det är nödvändigt i anslutning till rättsprocesser, varje part då det är nödvändigt för att utreda, upptäcka och förhindra brottsliga handlingar, varje inköpare i vår verksamhet och varje tredjepartsleverantör av reklam, programtillägg eller innehåll som används på våra webbplatser eller i våra appar.

Vi kan utlämna dina personuppgifter till andra aktörer inom företagets koncern för legitima verksamhetsintressen (inklusive drift av våra webbplatser och appar och tillhandahållande av tjänster till dig), i enlighet med gällande lag. Vi kan även utlämna dina personuppgifter till:

 • lagverkställande och regulatoriska myndigheter på begäran eller för syftet att rapportera varje faktisk eller misstänkt överträdelse av gällande lag eller förordning,
 • utomstående professionella rådgivare (t.ex. revisorer eller advokater), förutsatt att bindande sekretessavtal finns,
 • tredjepartsbehandlare (t.ex. betaltjänstleverantörer, datacenter, osv.) var som helst i världen, förutsatt att kraven i avsnitt (H) nedan uppfylls,
 • varje relevant part, lagverkställande myndighet eller domstol i den utsträckning det är nödvändigt för att etablera, verkställa eller försvara lagliga rättigheter,
 • våra operatörer för att uppfylla skyldigheter i enlighet med kraven på kontroll av adress och identitet enligt gällande telekommunikationsbestämmelser.
 • varje relevant part för syftet att förhindra, utreda, upptäcka eller lagföra brottsliga handlingar eller verkställa bestraffningar, inklusive att skydda mot och förhindra hot mot den allmänna säkerheten,
 • varje relevant tredje parts förvärvare i händelse av att vi säljer eller överför någon relevant del av vår verksamhet eller tillgångar (inklusive i händelse av omorganisation, avveckling eller likvidering), och
 • varje relevant tredjepartsleverantör när tredje parts annonser, tilläggsprogram eller innehåll används på våra webbplatser eller appar. Om du väljer att interagera med någon sådan annons, sådant tilläggsprogram eller innehåll, kan dina personuppgifter tillgängliggöras för den relevanta tredjepartsleverantören. Vi rekommenderar att du granskar den tredje partens sekretesspolicy innan du interagerar med deras annonser, tilläggsprogram eller innehåll.

Om vi anlitar en tredjepartsbehandlare för behandling av dina personuppgifter, förbinder sig behandlaren till bindande avtalsmässiga skyldigheter att: (i) endast behandla personuppgifterna i enlighet med våra föregående skriftliga instruktioner samt (ii) tillämpa åtgärder för att skydda sekretessen och säkerheten för personuppgifterna, jämte alla andra krav enligt gällande lag.

<< Back to top

(I) Överföring av personuppgifter mellan länder

Sammanfattning - Överföring av personuppgifter mellan länder
Vi kan överföra dina personuppgifter till mottagare i andra länder. Om vi överför personuppgifter från EEG till en mottagare utanför EEG som inte lyder under ett adekvat rättsområde sker det baserat på standardavtalsparagrafer.

På grund av vår verksamhets internationella art kan vi behöva överföra dina personuppgifter inom koncernen och till tredje parter enligt vad som anges i avsnitt (H) ovan, i anslutning till de syften som framgår av denna policy. Av denna anledning kan vi överföra dina personuppgifter till andra länder som kan ha lagar och krav på dataskydd som skiljer sig från dem som gäller i ditt land.

Om vi överför personuppgifter från EEG till en mottagare utanför EEG som inte lyder under ett adekvat rättsområde, sker det baserat på standardavtalsparagrafer. You may request a copy of our Standard Contractual Clauses using the contact details provided in Section (R) below.

Notera att vi, när du överför personuppgifter direkt till ett företag etablerat utanför EEG, inte är ansvariga för den överföringen av dina personuppgifter. Vi kommer icke desto mindre att behandla dina personuppgifter från det att vi mottar dem i enlighet med bestämmelserna i denna integritetspolicy.

<< Back to top

(J) Datasäkerhet

Sammanfattning - Datasäkerhet
Vi tillämpar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Se till att alla personuppgifter som du lämnar till oss sänds på ett säkert sätt.

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder utformade för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktligt eller olagligt förstörande, förlust, ändring, obehörigt utlämnande, obehörig åtkomst och annan olaglig eller otillåten form av behandling i enlighet med gällande lag.

Eftersom internet är ett öppet system är överföring av information via internet inte fullständigt säker. Vi tillämpar dock alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi kan inte garantera säkerheten för dina uppgifter som överförs till oss med hjälp av Internet, och varje sådan överföring sker på din egen risk och du har ansvar för att säkerställa att personuppgifter som du skickar till oss sänds säkert.

<< Back to top

(K) Uppgifters riktighet

Sammanfattning - Uppgifters riktighet
Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hålls riktiga och uppdaterade och raderas eller korrigeras om vi får vetskap om felaktigheter.

Vi vidtar varje rimlig åtgärd för att säkerställa att:

 • dina personuppgifter som vi behandlar är riktiga och om nödvändigt uppdateras, och
 • alla dina personuppgifter som vi behandlar som du informerar oss om är felaktiga (med hänsyn till i vilka syften de behandlas) raderas eller korrigeras.
<< Back to top

(L) Uppgiftsminimering

Sammanfattning - Uppgiftsminimering
Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att begränsa mängden av dina personuppgifter som vi behandlar till vad som är nödvändigt.

Vi tar alle rimelige steg for å sikre at personopplysningene dine som vi behandler blir begrenset til de personopplysningene som er rimelig nødvendige i forbindelse med de formål som er fastlagt i disse retningslinjene, eller slik det kreves for å tilby deg tjenester eller tilgang til våre apper og nettsteder.

<< Back to top

(M) Bevarande av uppgifter

Sammanfattning - Bevarande av uppgifter
Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter endast behålls så länge de behövs.

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter endast behandlas under den kortast möjliga tid som är nödvändig för syftena som framgår i denna policy.

Kriterierna för att fastställa under vilken tid vi kommer att behålla dina personuppgifter är följande: Vi behåller kopior av dina personuppgifter i en form som tillåter identifiering så länge det är nödvändigt i anslutning till syftena som framgår i denna policy, utom om gällande lag föreskriver en längre bevarandeperiod. . I synnerhet kan vi behålla dina personuppgifter under en tidsperiod som är nödvändig för att etablera, verkställa eller försvara lagliga rättigheter.

<< Back to top

(N) Dina lagliga rättigheter

Sammanfattning - Dina lagliga rättigheter
Enligt gällande lag kan du ha ett antal rättigheter, inklusive: rätten att inte delge oss dina personuppgifter, rätten att begära korrigering av felaktigheter, rätten att begära borttagande eller begränsning av behandling av dina personuppgifter, rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, rätten att få dina personuppgifter överförda till en annan uppgiftsansvarig, rätten att återkalla medgivande, och rätten att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheter. Vi kan kräva bevis på din identitet innan vi kan låta sådana rättigheter träda i kraft.

Enligt gällande lag kan du ha ett antal rättigheter angående behandling av dina relevanta personuppgifter, exempelvis:

 • rätten att inte delge oss dina personuppgifter (vänligen notera dock att vi kan sakna möjlighet att erbjuda dig fullt nyttjande av våra webbplatser, appar eller tjänster om du inte tillhandahåller dina personuppgifter, t.ex. kan vi sakna möjlighet att behandla dina beställningar utan nödvändig information),
 • rätten att begära åtkomst av eller kopior av dina relevanta personuppgifter tillsammans med information om personuppgifternas typ, behandling och utlämnande,
 • rätten att begära korrigering av alla felaktigheter i dina relevanta personuppgifter
 • rätten att på rättmätig grund begära:
  • radering av dina relevanta personuppgifter, eller
  • begränsning av behandlingen av dina relevanta personuppgifter,
 • rätten att på rättmätiga grunder invända mot behandlingen av dina relevanta personuppgifter av oss på ditt uppdrag
 • rätten att få vissa relevanta personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat vanligen använt och maskinläsbart format, i den utsträckning det är tillämpligt,
 • när vi behandlar dina relevanta personuppgifter grundat på ditt medgivande påverkar inte alltid rätten att återkalla medgivandet (med noteringen att sådant återkallande inte alltid påverkar den lagliga rätten till någon behandling som utförts före det datum då vi mottagit meddelande om sådant återkallande, och inte hindrar behandlingen av dina personuppgifter enligt annan laglig grund), och
 • rätten att lämna in klagomål till en dataskyddsmyndighet angående behandling av dina relevanta personuppgifter av oss eller på vårt uppdrag.

Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

To exercise one or more of these rights, or to ask a question about these rights or any other provision of this Policy, or about our Processing of your Personal Data, please use the contact details provided in Section ( R) below. Notera att:

 • vi kan kräva bevis på din identitet innan vi kan låta sådana rättigheter träda i kraft, och
 • när din förfrågan kräver utrönande av ytterligare fakta (t.ex. fastställande av huruvida någon behandling inte är förenlig med gällande lag) utreder vi din begäran inom rimlig tid före beslut om vilken åtgärd som ska vidtas.
<< Back to top

(O) Cookie-filer och liknande tekniker (Policy om cookie-filer)

Sammanfattning - Cookie-filer och liknande tekniker (Policy om cookie-filer)
Vi kan behandla dina personuppgifter genom användning av cookie-filer och liknande tekniker. Mer information om vår policy om cookie-filer finns i [Policy om cookie-filer].

Policy för kakor
När du besöker en webbplats eller använder en app kan vi placera cookie-filer på din enhet eller läsa cookie-filer som redan finns placerade, varvid ditt medgivande alltid ska inhämtas när så krävs enligt gällande lag. Vi använder cookie-filer för att registrera information om din enhet, din webbläsare och i vissa fall dina preferenser och surfvanor. Vi kan behandla dina personuppgifter genom cookie-filer och liknande tekniker i enlighet med vår policy om cookie-filer [Policy om cookie-filer].

<< Back to top

(P) Användarvillkor

Sammanfattning - Användarvillkor
Kundavtal som finns på vår webbplats reglerar all användning av våra webbplatser och appar.

Våra kundavtal gäller för all användning av våra webbplatser, appar och tjänster. Vi rekommenderar att du kontrollerar kundavtal regelbundet för att avgöra om eventuella ändringar har gjorts från tid till annan.

<< Back to top

(Q) Direktmarknadsföring

Sammanfattning - Direktmarknadsföring
Vi kan behandla dina personuppgifter för att kontakta dig med information om tjänster som kan vara av intresse för dig. Du kan utan kostnad avbryta prenumerationen när som helst.

Vi kan behandla dina personuppgifter för att kontakta dig via e-post, telefon, post eller annat kommunikationsformat för att tillhandahålla information om tjänster som kan vara av intresse för dig. Om vi levererar tjänster till dig kan vi sända information till dig om våra tjänster, kommande kampanjer och annan information som kan vara av intresse för dig, med hjälp av kontaktuppgifter som du har uppgivit för oss, alltid i överensstämmelse med gällande lag.

Du kan avbryta prenumerationen på våra kampanjmeddelanden när som helst genom att följa anvisningarna för avbrytande av prenumeration som finns i varje e-postmeddelande som vi skickar ut. Vi sänder inte kampanjmeddelanden till adresser i en lista som du har valt att inte finnas med i, men vi kan fortsätta att kontakta dig efter vad som är nödvändigt för syftet av några tjänster som du har efterfrågat eller till adress i andra listor som du har registrerat dig för.

<< Back to top

R. Direct marketing

Sammanfattning - A
Du kan kontakta oss på adresserna som anges nedan eller via e-post till: marketing.europe@j2.com

Du kan kontakta vår dataskyddsansvarig på adress som anges nedan.

Om du vill tas bort från våra kontaktlistor för direktmarknadsföring eller om du har kommentarer, frågor eller besvär men någon information i denna policy, eller i andra frågor gällande behandling av personuppgifter som vi utför eller utförs på vårt uppdrag kan du kontakta: 

 • Email:marketing.europe@j2.com
 • j2 Global Ireland Limited,
  Unit 3.1, Woodford Business Park
  Santry, Dublin 17
  Irland
 • j2 Cloud Services, LLC
  6922 Hollywood Blvd., 5th Floor
  Hollywood, CA 90028
  U.S.A

Företaget eller företagets samarbetspart har utsett en dataskyddsansvarig som kan kontaktas på adressen ovan.

<< Back to top

(S) Förklaringar

 • App” betyder varje applikation som tillgängliggörs av oss (inklusive sådana applikationer som vi tillgängliggör via tredjepartsbutiker eller marknadsplatser, eller via andra kanaler).
 • Adekvat rättsområde” ett rättsområde som formellt har utsetts av EU-kommissionen för att ge en adekvat nivå av skydd för personuppgifter.
 • Cookie-fil” betyder en liten fil som placeras på din enhet när du besöker en webbplats (inklusive våra webbplatser). I denna policy innefattar användandet av ”cookie-filer” liknande tekniker så som webbfyrar och clear-GIF.
 • Personuppgiftsansvarig” betyder den juridiska person som beslutar om hur och varför personuppgifter behandlas. I många rättsområden har personuppgiftsansvariga ansvar för efterlevnaden av tillämpliga dataskyddslagar.
 • Dataskyddsmyndighet” betyder en oberoende offentlig myndighet som enligt lag har i uppgift att kontrollera efterlevnaden av tillämpliga dataskyddslagar.
 • EEG” betyder den europeiska ekonomiska gemenskapen.
 • Personuppgifter” betyder uppgifter om en person, eller med hjälp av vilka en person direkt eller indirekt kan identifieras, i synnerhet genom hänvisning till en identifiering som namn, identitetsnummer, platsinformation, inloggningsuppgifter eller en eller flera faktorer som är specifika för personens fysiska, psykiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
 • Behandla”, ”behandling” eller ”behandlad” betyder allt som utförs med några personuppgifter, vare sig det sker med automatiserade medel eller inte, exempelvis insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, inhämtning, användning, utlämnande eller överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, gruppering eller kombinering, begränsning, radering eller förstörande.
 • Behandlare” betyder varje person eller aktör som behandlar personuppgifter på uppdrag av personuppgiftsansvarig (annan än anställda hos personuppgiftsansvarig).
 • Relevanta personuppgifter” betyder personuppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga. Det inkluderar uttryckligen inte personuppgifter som vi inte är personuppgiftsansvariga för.
 • Känsliga personuppgifter” betyder personuppgifter om ras eller etnicitet, politiska åsikter, religiös eller filosofisk tro, fackligt medlemskap, fysisk eller mental hälsa, könsidentitet, faktisk eller påstådd brottslig handling eller straff, nationellt identitetsnummer eller andra uppgifter som kan uppfattas som känsliga enligt gällande lag.
 • Standardavtalsparagrafer” betyder modellparagrafer för överföring som har antagits av EU-kommissionen eller av dataskyddsmyndighet och godkänts av EU-kommissionen.
 • Webbplats” betyder varje webbplats som drivs eller underhålls av oss eller på vårt uppdrag.